KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní park NA STŘÍBRNÉ [ Přírodní zajímavost ]

Území najdeme na pravém, většinou strmém údolním svahu Sázavy v místě připojení bočního údolí, asi 1 km severovýchodně od Českého Šternberka v místě bývalého lomu na vápenec a v jeho okolí. Prioritní je zde ochrana neobvykle bohaté populace lýkovce jedovatého. I když jde o fragment širšího souboru je území též významnou ukázkou biocenóz sázavského kaňonu na pestrých horninách ratajské zóny, které nejsou nikde jinde na Sázavě chráněny.
Morfologicky jde o prudký sráz na pravém břehu Sázavy se sklaními výchozy a sutěmi. Geologický podklad tvoří pestrá směs hornin v prostoru styku moldanubika, kutnohorského krystalinika a ratajské zóny. Je zde komplikovaná stavba z pruhů hornin, směru SV - JZ. Od Z jsou to krystalické vápence až dolomity, amfibolity a amfibolitické ruly, kvarcitické ruly, slídnaté pararuly a biotitické pararuly, biotitické hybridní ruly přecházející do migmatitů, dále přistupují žíly pegmatitů a aplitických žul. Vesměs jde o pevné, odolné horniny, vytvářející místy skalní výchozy. Převládají oligo-mezontrofní hnědozemě, místy slabě vyvinuté vzhledem ke skalním výchozům a sutím. Na vápnitých horninách jsou drobné ostrůvky rendzin.
Původně se na území přírodního parku vyskytovaly květnaté bučiny se suťovými porosty. Jejich narušením a prosvětlením při těžbě nerostných surovin došlo k rozšíření lýkovce jedovatého. Po skončení těžby následovala záměrná výsadba smrku, který se dnes šíří i náletem, což mělo za následek ochuzení druhové skladby v podrostu. Z druhů bučin se tu dnes vyskytují např. kyčelnice devítilistá, samorostlík klasnatý, svízel vonný, žindava evropská. Ve smrčinách je chudé bylinné patro, řídce se vyskytuje řeřišničník písečný, matečka trojžilná, kostřava ovčí, metlička křivolaká apod. Na území bývalých lomů nalezneme řadu druhů teplomilnějších, např. pryšec chvojku, marulku klinopád, dobromysl obecnou, jetel alpský. Ze živočichů byli blíže sledováni pouze měkkýši, ze vzácnějších druhů např. Helicodonta obvoluta (poslední naleziště proti proudu Sázavy), Causa holosericea, Taudonia rustica. Do území zasahuje štola částečně zaplavená vodou, pravidelné zimoviště netopýrů (např. netopýr velký).
Na území jsou druhotné porosty s převahou smrku (stupeň bukodubový), jednotlivě jsou vtroušeny jedle bělokorá, olše lepkavá, buk lesní, habr obecný, dub zimní, javor klen. V minulosti zde byl těžen vápenec. Chráněný fenomén i vzácnější druhy měkkýšů jsou ohroženy přílišným zárůstáním lokality, výsadbou smrku. Určitým ohrožením je i malá rozloha chráněného území. Je potřebné prosvětlení, náhrada smrkových porostů smíšenými s převahou listnáčů (buk, dub), rozšíření území do svahů směrem po proudu Sázavy včetně skal nad železnicí.
Základní data
Katastrální území Český Šternberk
Výměra 4,11 ha
Nadmořská výška 310 - 385 m
Založeno výnosem MK ČSR čj. 16.051/72 ze dne 29. 12. 1972.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 14:13 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba